Trinh thám theo thể loại

Bí ẩn phòng khóa kín:

Bí ẩn phòng khóa kín là như thế nào?

Hard-boiled:

Noir:

Thám tử:

Thriller:

Psychothriller

Whodunit: